Zorg

Het Sint-Janscollege zorgt voor je zorgen

Al een geruim aantal jaren bestaat in onze school de ‘Cel Leerlingbegeleiding’.
In het begin vergaderden de directie samen met mevr. Kristien Bossaert, het CLB-team en drie leerkrachten (één per graad) elke eerste dinsdag van de maand. Voor de eerste graad: mevr. Linsy Vanghillewe, voor de tweede graad: mevr. Caroline Ameloot en voor de derde graad: mevr. Griet Deforche. De leerlingen waarvan we via verschillende kanalen vernamen dat er ‘iets’ mee was werden er besproken. Dat ‘iets’ kon van diverse aard zijn: moeilijkheden thuis, medische problemen, pesterijen, aanpassingsmoeilijkheden op school, faalangst, … Tot zover de oorsprong van het ‘zorgbeleid’.
Al snel voelden de deelnemers van deze vergaderingen dat de nood aan een degelijke, gestructureerde organisatie van de leerlingbegeleiding op onze school hoog was. Van collega’s uit andere scholen wisten we dat er hierover door de Katho (Torhout) een zeer degelijke opleiding aangeboden werd: het Postgraduaat Schoolinterne Leerlingbegeleiding. Na enig overleg schreven mevr. Kristien Bossaert en mevr. Linsy Vanghillewe zich in voor deze tweejarige opleiding.
Wat kwam in die opleiding aan bod? In vier modules kregen we heel wat inzicht in wat leerlingbegeleiding precies is, hoe het op school georganiseerd kan worden, hoe een leerlingbegeleider zich deontologisch dient te gedragen en hoe de meest voorkomende problematieken aangepakt kunnen worden. Een overzicht:

Module 1:
basismethode in begeleiding en visieontwikkeling op school.
Module 2:
studiegedrag, moeite met studeren, studietechnieken, leerlingen motiveren, kneepjes uit de geheugenpsychologie, leerstijlen, uitstelgedrag, studiekeuzebegeleiding.
Module 3:
zelfbeleving en emoties, faalangst, zelfdoding, identiteitsontwikkeling, depressie, rouw en verdriet.
Module 4:
sociaal gedrag, sociale vaardigheden, pestgedrag, gedragsproblemen, spijbelen, middelenmisbruik.

De eerste stap naar professionalisering van onze leerlingbegeleiding was gezet! Vorig schooljaar beslisten we in onderling overleg om voortaan tweewekelijks te vergaderen. Zo konden we leerlingen sneller helpen en korter op de bal spelen waar nodig. Nieuwe afspraken en taakverdeling onder de leden van de Cel werden gemaakt. Welke leerlingen moesten worden aangesproken? Welke informatie moest aan alle vakleerkrachten van een leerling worden doorgespeeld?
Dit schooljaar raakte de algehele aanpak van de Leerlingbegeleiding in een stroomversnelling: we vergaderen tegenwoordig wekelijks en Kristien Bossaert is tot halftijds leerlingbegeleider aangesteld. De inspanningen van de graadvertegenwoordigers worden niet enkel gewaardeerd maar ook aangemoedigd door het toekennen van ‘uren leerlingbegeleiding’. Mevr. Vanghillewe, mevr. Ameloot en mevr. Deforche fungeren als aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Zij detecteren heel wat problematieken die dan ter voorbereiding van de vergadering van de Cel opgelijst worden door Kristien Bossaert. Zij zijn ook degenen die achteraf feedback geven aan de betrokken leerkrachten, voor zover de leerling en de ouders hier zelf akkoord mee zijn. Ook de klassenleerkrachten spelen mee in de leerlingbegeleiding. Voor heel wat jongeren is de eigen titularis immers het eerste aanspreekpunt bij moeilijkheden. De graadcoördinator van de eerste graad, mevr. Hilde Dehouwer, volgt de leerlingen op met leerproblemen: handelingsplannen voor dyslexie, dysorthografie, ADHD, … Verder kregen we een eigen lokaal om in alle rust vertrouwelijke gesprekken met leerlingen te kunnen voeren.
Alle gegevens over de leerlingen op school zijn digitaal ter beschikking in ons gloednieuwe ‘Leerlingvolgsysteem’ op Smartschool. Dit systeem biedt leerkrachten de mogelijkheid snel en eenvoudig praktische informatie over leerlingen waar zij les aan geven te vinden: adres, telefoonnummer, resultaten van het vorige schooljaar,… Klassenleerkrachten hebben toegang tot verdere informatie over hun leerlingen: alle resultaten netjes per vak geordend, maar ook informatie over leerlingen met dyslexie, ADHD, depressie, moeilijkheden thuis,… Het spreekt voor zich dat delicate persoonlijke gegevens enkel ter beschikking staan van de leden van de Cel Leerlingbegeleiding, dit om de privacy van de leerling te beschermen. Om een leerling met socio-emotionele problemen te helpen is het immers heel belangrijk dat er in een sfeer van vertrouwen gewerkt kan worden. De totaalpersoon van de leerling staat hierbij centraal, hij/zij moet er kunnen op rekenen dat vertrouwelijke informatie niet doorgespeeld wordt aan alle medewerkers van de school. De leerling weet steeds op voorhand naar wie de informatie gaat.
Ouders, leerkrachten en vooral leerlingen lijken snel de weg l te vinden in deze vernieuwde aanpak van ‘zorg op school’. Ook jongeren die extern begeleid worden vinden bij mevr. Bossaert een luisterend oor, kunnen bij haar terecht voor een babbel of om even te ventileren als iets minder goed lijkt te gaan.
Dit sluit dan ook aan bij het opvoedingsproject dat onze school wil aanbieden: elke leerling is een intellectueel en cultureel wezen, en elke leerling is een socio-emotioneel wezen. Oordeel zelf: wanneer er op socio-emotioneel vlak problemen zijn, dan komt van de intellectuele en culturele ontwikkeling van de leerling niet veel meer in huis! Jonge mensen moeten zich boven alles goed in hun vel voelen, zo niet vervallen alle inspanningen die op didactisch vlak gedaan worden. En dat zou toch jammer zijn…
Kristien Bossaert en Linsy Vanghillewe, voor de Cel Leerlingbegeleiding.